Menu

  ผู้บังคับบัญชา

  พล.ท. วรรนพ นาคประสิทธิ์
  ปลัดบัญชีทหารบก

  ข้อมูลน่าสนใจ

  แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ชั่วคราว
  การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
  วารสารมัฆวาน

  ข้อมูล ข่าวสาร สปช.ทบ.

  << เลือกเอกสารจากกอง >>

  [กสจ. ฯ] แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระ ของ ทบ.

  หนังสือ สปช.ทบ. ที่ กห 0406-702 ลง 21 ก.พ. 62 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของ ทบ.

  [กผร. ฯ] เอกสารและคู่มือประกอบ ฯ PMQA

  ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือและเอกสารประกอบความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA เอกสารประกอบการสัมนาเชิงปฏิบัติ…

  กิจกรรม สปช.ทบ. ที่ผ่านมา

  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกระทรวงกลาโหม (ก.พ.ร.กห.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกลาโหม (ก.พ.ร.กห.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดของ

  Read More »