Menu

กิจกรรม สปช.ทบ.

ข่าวสาร สปช.ทบ.

<< เลือกเอกสารจากกอง >>

[กบช. ฯ] การบัญชี

1. ว 103 (กห 0406/925 ลง 16 มี.ค. 61) การเผยแพร่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 2. ว 431 (กห…

[กบช. ฯ] การตรวจสอบ

1. กห 0406/3828 ลง 2 ต.ค. 61 การตรวจสอบงบการเงินและการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2562 2. กห 0406/4065 ลง 18 ต.ค….

[กบช. ฯ] KTB & EDC & QR code

1. กห 0406/5179 ลง 14 ธ.ค. 60 การอนุมัติเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรองรับการรับเงินด้วยบัตร อิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ส…