Menu

ข่าวสาร สปช.ทบ.

<< เลือกเอกสารจากกอง >>

[กบช.] หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.ฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2561

หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.ฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2561 สำหรับข้…

[กบช.] สิทธิการเบิกค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ เพื่อชำระราคาบ้านในต่างท้องที่ที่ปฏิบัติงาน

สิทธิการเบิกค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ เพื่อชำระราคาบ้านในต่างท้องที่ที่ปฏิบัติงาน

[กบช.] ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

[กบช.] การปรับอัตราค่าใช้จ่ายในการส่งทหารกองเกินที่ถูกกำหนดให้เข้ารับราชการทหารกองประจำการ

การปรับอัตราค่าใช้จ่ายในการส่งทหารกองเกินที่ถูกกำหนดให้เข้ารับราชการทหารกองประจำการ จากภูมิลำเนาไปยังตำบลนัดหมายและตำบลข…

[กบช.] ขอทำความตกลงเบิกค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมในกรอบ ทบ.

ขอทำความตกลงเบิกค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมในกรอบ ทบ. กลุ่มประเทศภาคพื้นอินโด – แปซิฟิก(IPACC IPAMS…

[กบช.] การมอบอำนาจการออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator)

การมอบอำนาจการออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลระบบ(Company Administrator) และผู้ใช้งานในระบบ(Company …

กิจกรรม สปช.ทบ. ที่ผ่านมา