Menu

  ผู้บังคับบัญชา

  พล.ท. วรรนพ นาคประสิทธิ์
  ปลัดบัญชีทหารบก

  ข้อมูลน่าสนใจ

  แจ้งเปลี่ยน
  หมายเลขโทรศัพท์ชั่วคราว

  ข้อมูล ข่าวสาร สปช.ทบ.

  << เลือกเอกสารจากกอง >>

  [กงป.] การเปลี่ยนแปลงเป็นรหัสงบประมาณรายจ่ายรประจำปี 2563 งบกลาง

  การเปลี่ยนแปลงเป็นรหัสงบประมาณรายจ่ายรประจำปี 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของ ทบ.

  [ฝปช.ศปก.ทบ.] รหัสงบประมาณ ศปก.ทบ. ในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2563

  รหัสงบประมาณ ศปก.ทบ. ในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตามที่ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำงบประมาณ 2563 ประกาศในราชกิจจ…

  :: ทันข่าว ทันเหตุการณ์ ::

  กองทัพบกดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากภัยแล้ง

               ทบ.ยังคงเร่งขุดเจาะบ่อบาดาลต้านแล้ง ล่าสุด รอง ผบ.ทบ.ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา สนับสนุนการขุดเจาะที่ จ.ลพ

  Read More »

  กิจกรรม นขต.สปช.ทบ.

  การจัดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการ ผ่านระบบดิจิทัล ตามมติ ครม.
  Click Here

  การประชุมคณะกรรมการ จสง.ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2564

  การประชุมคณะกรรมการ จสง.ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นการดำเนินการตามกระบวนการงบประมาณ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประม

  Read More »

  การประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ

        สปช.ทบ. จัดผู้แทน จำนวน 2 นาย เป็นผู้แทน ทบ. เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับ

  Read More »