Menu

[กปร.] สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63)

เอกสารแนบ