Menu

[กบช.] ขอทำความตกลง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังสำหรับหน่วยงานในสังกัด กห.

ขอทำความตกลง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังสำหรับหน่วยงานในสังกัด กห. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ