Menu

[กงป.] การเปลี่ยนแปลงเป็นรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

การเปลี่ยนแปลงเป็นรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ของ ทบ. แยกตามรหัส GFMIS

เอกสารแนบ