Menu

[กบช.] การปรับอัตราค่าใช้จ่ายในการส่งทหารกองเกินที่ถูกกำหนดให้เข้ารับราชการทหารกองประจำการ

การปรับอัตราค่าใช้จ่ายในการส่งทหารกองเกินที่ถูกกำหนดให้เข้ารับราชการทหารกองประจำการ จากภูมิลำเนาไปยังตำบลนัดหมายและตำบลขึ้นทะเบียนกองประจำการ

เอกสารแนบ