Menu

[กบช.] ขอทำความตกลงเบิกค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมในกรอบ ทบ.

ขอทำความตกลงเบิกค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมในกรอบ ทบ. กลุ่มประเทศภาคพื้นอินโด – แปซิฟิก(IPACC IPAMS และ SELF) ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสารแนบ