Menu

[กบช.] การมอบอำนาจการออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator)

การมอบอำนาจการออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลระบบ(Company Administrator) และผู้ใช้งานในระบบ(Company User) ของหน่วยงานผู้เบิก (หน่วยที่เบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี )

เอกสารแนบ