Menu

[กบช.] การอนุมัติให้ ทภ.1 ดำเนินการในลักษณะเป็นหน่วยถืองบประมาณ และเป็นหน่วยรับการสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินผ่าน กง.ทบ.

เอกสารแนบ