Menu

[กบช.] ซ้อมความเข้าใจความสัมพันธ์ของบัญชีเงินฝากธนาคารกับการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลัง

ซ้อมความเข้าใจความสัมพันธ์ของบัญชีเงินฝากธนาคารกับการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานผู้เบิก (หน่วยที่เบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดแล้วแต่กรณี)

เอกสารแนบ