Menu

[กปร.]การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (ประกาศ ณ วันที่ 3 ต.ค.61)

เอกสารแนบ