Menu

[กสจ. ฯ] แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระ ของ ทบ.

หนังสือ สปช.ทบ. ที่ กห 0406-702 ลง 21 ก.พ. 62 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของ ทบ.

เอกสารแนบ