Menu

[กบช. ฯ] หน่วยสนับสนุนการเบิกจ่าย

กห 0406/22 ลง 4 ม.ค. 61 ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยสนับสนุนการเบิกจ่ายเงิน (พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง เปลี่ยนแปลงหน่วยสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินจาก สพ.ทบ. เป็น มทบ.18)
กห 0406/5120 ลง 23 พ.ย. 61 ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยสนับสนุนการเบิกจ่ายเงิน (พัน.ซบร.บ.ทบ. เปลี่ยนแปลงหน่วยสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินจาก ศบบ. เป็น มทบ.13)

เอกสารแนบ