Menu

[กบช. ฯ] การบัญชี

1. ว 103 (กห 0406/925 ลง 16 มี.ค. 61) การเผยแพร่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
2. ว 431 (กห 0406/3945 ลง 9 ต.ค. 61) ประกาศ กค. เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
3. ว 445 (กห 0406/5217 ลง 30 พ.ย. 61) ประกาศ กค. เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน
4. ว 541 (กห 0406/46 ลง 4 ม.ค. 62) แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
5. ว 576 (กห 0406/319 ลง 24 ม.ค. 62) แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เอกสารแนบ