การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS

เอกสารแนบ