Menu

ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
ในกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)
เลขที่ 78 ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100

0 2297 8500

0 2281 4785

ติดต่อส่วนราชการภายใน สปช.ทบ.

กองธุรการ
โทรศัพท์
0 2297 8500
โทรศัพท์ ทบ. 98500
โทรสาร 0 2281 4785

กองจัดการ
โทรศัพท์
0 2297 8556
โทรศัพท์ ทบ. 98556

 

กองงบประมาณ
โทรศัพท์
0 2297 8560
โทรศัพท์ ทบ. 98560

กองบัญชี
โทรศัพท์
0 2297 8570
โทรศัพท์ ทบ. 98570

กองตรวจสอบและวิเคราะห์
โทรศัพท์
0 2297 8600
โทรศัพท์ ทบ. 98600

กองบริหารทรัพยากร
โทรศัพท์
0 2297 8520
โทรศัพท์ ทบ. 98520

กองบริหารระบบสารสนเทศ
โทรศัพท์
0 2297 8700
โทรศัพท์ ทบ. 98700
โทรสาร 0 2297 8720

กองสำรวจและจัดระบบ
โทรศัพท์
0 2297 8540
โทรศัพท์ ทบ. 98540

กองพัฒนาระบบราชการ
โทรศัพท์
0 2297 8520
โทรศัพท์ ทบ. 98520

กองแผนปฏิบัติราชการ
โทรศัพท์
 0 2297 8701
โทรศัพท์ ทบ. 98701

กองประเมินผลการปฏิบัติราชการ
โทรศัพท์
0 2297 8673
โทรศัพท์ ทบ. 98673