ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา สปช.ทบ.


พล.ท.กิตติทัศน์  เปี่ยมสุวรรณ์
ปลัดบัญชีทหารบก

พล.ต.พงศ์พันธ์  ตรีวิมล
รองปลัดบัญชีทหารบก

พล.ต. วิเชียร  แข็งขัน
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงบประมาณ

 
ล.ต. ไพบูลย์  คุ้มกลิ่นวงษ์
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพยากร


พล.ต. พลพิพัฒน์  อินทสุวรรณ
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาระบบราชการ