Menu

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา สปช.ทบ.


พล.ท. นพดล ชั้นประดับ
ปลัดบัญชีทหารบก


พล.ต. ไพบูลย์  คุ้มกลิ่นวงษ์
รองปลัดบัญชีทหารบก


พล.ต. อัฎฐพล ลัดใหม่กุลวัฒน์
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงบประมาณ

 
ล.ต. กมล กฤษวงศ์
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพยากร


พล.ต. พลพิพัฒน์  อินทสุวรรณ
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาระบบราชการ