Menu

การประชุมเตรียมการก่อนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนงานพัฒนาระบบราชการ ทบ. ครั้งที่ 1/2564

การประชุมเตรียมการก่อนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนงานพัฒนาระบบราชการ ทบ. ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม Cockpit สปช.ทบ. ชั้น 1 โดยมี ผอ.สพร.สปช.ทบ. เป็นประธานฯ