Menu

การประชุมติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2556

การประชุมติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2556 วันพฤหัสบดีที่ 6 ส.ค. 63 ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น 5 โดยมี ปช.ทบ. เป็นประธานฯ