Menu

การประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน

การประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน
วันอังคารที่ 14 ก.ค. 63 เวลา 0900