Menu

การประชุมคณะกรรมการ จสง.ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2564

การประชุมคณะกรรมการ จสง.ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นการดำเนินการตามกระบวนการงบประมาณ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยต่าง ๆ เสนอความต้องการเข้ารับการจัดสรรงบประมาณ โดยอยู่บนพื้นฐานที่ ทบ. คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มี.ค. 63, 1000 ณ ห้องประชุม 241 บก.ทบ.