Menu

การบรรยายพิเศษ เรื่อง ไวรัส COVID – 19

การบรรยายพิเศษ เรื่อง ไวรัส COVID – 19 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มี.ค. 63 เวลา 1330 ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น 5 โดยมี พ.อ. คทาวุธ  ดีปรีชา  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารบก เป็นผู้บรรยายฯ