Menu

ทบ.เข้มมาตรการคัดกรองโควิด-19 แนะเลี่ยงเดินทางไปประเทศเสี่ยง

                              ทบ.เข้มมาตรการคัดกรอง หลัง สธ.ประกาศ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ขณะที่กรมแพทย์ทหารบก แนะทหารงดและเลี่ยงเดินทางไปประเทศเสี่ยง

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบกยังคงให้ความสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อ โควิด-19 ทั้งมาตรการคัดกรองป้องกัน และรณรงค์ให้ความรู้ การปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคัดกรอง ณ ท่าอากาศยาน 9 แห่งทั่วประเทศ และพื้นที่ด่านตรวจผ่านเข้าออกตามแนวชายแดน ควบคู่ไปกับการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย โดยในช่วงเดือน ก.พ.63 นี้ ได้แจกจ่ายหน้ากากให้ประชาชนไปแล้ว 150,000 ชิ้น      รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ล่าสุด เพื่อให้สอดคล้องกับการที่กระทรวงสาธารณสุขระบุให้โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กองทัพบกโดยกรมแพทย์ทหารบก จึงได้ออกประกาศแนวทางในการปฏิบัติ สำหรับการเดินทางในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 โดยกำหนดให้กำลังพลกองทัพบก ควรงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศหรือผ่านประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ให้ติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และให้เข้าสู่กระบวนการคัดกรองอย่างเคร่งครัด เมื่อมีความจำเป็นต้องไปยังประเทศที่มีความเสี่ยง หลังจากที่กลับมา ต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการ และควรจำกัดบริเวณของตนเองในช่วง 14 วัน ตามมาตรการด้านการแพทย์

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวว่า ส่วนกำลังพลทั่วไปต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในมาตรการการป้องกันโรคในทุกด้าน รวมทั้งโรงพยาบาลและหน่วยทหารซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ มีผู้ผ่านเข้าออกเป็นจำนวนมากต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อของโรคเป็นอันดับแรก ที่สำคัญโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกและหน่วยสายแพทย์ให้เตรียมความพร้อมในการดูแลตรวจคัดกรอง และรายงานผลตามขั้นตอนทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ

รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ในช่วงนี้มีกำลังทหารจากมิตรประเทศได้เดินทางเข้ามาร่วมการฝึกกับกองทัพบกในประเทศไทยรวม 2 การฝึก ได้แก่ การฝึกผสม Hanuman Guardian 2020 ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 และการฝึกร่วมผสม Cobra Gold 2020 ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 โดยกองทัพบก ได้จัดให้มีการคัดกรองโรคโควิด -19 ตั้งแต่เริ่มเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย และในระหว่างการฝึก จะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยมีโรงพยาบาลอานันทมหิดล โรงพยาบาลค่ายสมเด็จนเรศวร และโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ให้การดูแลและเฝ้าระวังกำลังพลทั้งไทยและต่างประเทศ

          พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวว่า กองทัพบกยังได้เน้นย้ำหน่วยทหารถึงการจัดงานหรือกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ให้มีการตรวจคัดกรองป้องกันโรคด้วยในทุกกิจกรรม ส่วนสถาบันการศึกษาของกองทัพบก ซึ่งมีกำหนดให้นายทหารนักเรียนไปศึกษาดูงานต่างประเทศ กองทัพบกได้ให้เลื่อนการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศไปก่อน จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดจะคลี่คลาย. -สำนักข่าวไทย