Menu

การประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ

      สปช.ทบ. จัดผู้แทน จำนวน 2 นาย เป็นผู้แทน ทบ. เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่สำนักงาน ก.พ.ร.
จัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ