Menu

การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล

การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการ ผ่านระบบดิจิทัล ตามมติ ครม. เพื่อร่วมหารือและกำหนดแนวทางให้หน่วยงานได้พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและพัฒนาเอกสารหลักฐานที่อออกให้กับประชาชนให้อยู่ในรูปแบบเอกสารดิจิทัลให้สอดคล้องกับมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 62 ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น 5 โดยมี ผอ.สพร.สปช.ทบ. เป็นประธานการประชุม