Menu

การประชุมเพื่อเตรียมการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรของ ทบ.

 

การประชุมเพื่อเตรียมการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรและการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) 18 เม.ย. 62 ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น 5 โดยมี ผอ.สพร.สปช.ทบ. เป็นประธานการประชุม