[กพร. ฯ] แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต สปช.ทบ. (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562)

แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต สปช.ทบ. (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562)

https://oac.rta.mi.th/news/20190211112648