กำลังพลรับการประเมินผลการฝึก ฯ ประจำปี 2561

กำลังพล สปช.ทบ. เข้ารับการประเมินผลการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ประจำปี 2561 ณ บก.ทบ.


COPYRIGHT © 2018 OFFICE OF THE ARMY COMPTROLLER. ALL RIGHTS RESERVED.