ผู้บังคับบัญชา สปช.ทบ.


พลโท กิตติทัศน์ เปี่ยมสุวรรณ์
ปลัดบัญชีทหารบก


พลตรี วรรนพ นาคประสิทธิ์
รองปลัดบัญชีทหารบก

 


พลตรี วิเชียร แข็งขัน
ผู้อํานวยการสํานักบริหารงบประมาณ


พลตรี พงศ์พันธ์ ตรีวิมล
ผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากร