Menu

วารสารมัฆวาน

วารสาร มัฆวาน

ฉบับที่ 56 

ดาวน์โหลดทั้งหมด

– มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของ ทบ.

– แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

– ระบบราชการ 4.0

– ทําอย่างไรจึงจะให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า

– การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2562

– Big Data (ฐานข้อมูลขนาดใหญ่)

– The Alibaba effect Chinese e-tailer tightens grip over 600m lives

– หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ

– ค่าเช่าบ้านข้าราชการดูอย่างไรว่า มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิ

– การขอผ่อนชำระเงินของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงิน เกินสิทธิ หรือ ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ

ฉบับที่ 58 

ดาวน์โหลดทั้งหมด

– แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2563

– แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2563

– ค่าเล่าเรียนบุตร ปัจจุบันเบิกได้เท่าไหร่

– Cyberbullying การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์

-Big brother China’s data-driven Social Credit system sounds like a sci-fi dystopia 

– AI และ Machine learning กับบทบาทสำคัญในโลกปัจจุบัน

– IO คืออะไร

– ประวัติความเป็นมาฝนหลวง

– วิธีสลายความทุกข์ด้วยตัวเอง

-ความเครียด และวิธีแก้ความเครียด