Menu

วารสารมัฆวาน

วารสาร มัฆวาน

ฉบับที่ 56 

ดาวน์โหลดทั้งหมด

– มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของ ทบ.

– แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

– ระบบราชการ 4.0

– ทําอย่างไรจึงจะให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า 

– การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2562

– Big Data (ฐานข้อมูลขนาดใหญ่)

– The Alibaba effect Chinese e-tailer tightens grip over 600m lives

– หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ

– ค่าเช่าบ้านข้าราชการดูอย่างไรว่า มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิ

– การขอผ่อนชำระเงินของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงิน เกินสิทธิ หรือ ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ