Menu

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Open Data and Transparency Assessment : OIT)

ข้อ ประเด็นการตรวจ
O10แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ของกองทัพบก
O11สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
O12รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน กองทัพบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
O18แบบสรุปงบประมาณ ทบ. ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
O19แบบจัดทำแผน รายงาานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
O20แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
O22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ(รายงานเป็นประจำทุกเดือน)
   – ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดสัมมนา ฯ จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
O23รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2562