Menu

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Open Data and Transparency Assessment : OIT)

ข้อ ประเด็นการตรวจ
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
  
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี