Menu

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Open Data and Transparency Assessment : OIT)

ข้อ ประเด็นการตรวจ
O10 แผนดำเนินงานประจำปี (แผนปฏิบัติราชการ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2562)
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน)
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน)รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (แบบจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 ถึงระดับแผนงาน)
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2)
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 และประจำปีงบประมาณ 2562 ถึงระดับแผนงาน)
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ(รายงาานเป็นประจำทุกเดือน)
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (รายงานเป็นประจำทำเดือน)
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายปี
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ