Menu

กองสำรวจและจัดระบบ

กองสำรวจและจัดระบบ

ภารกิจ
1. เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการสำรวจวิธีการจัด ปริมาณงาน กำลังพล และการปฏิบัติงานของ
    หน่วยอัตราเฉพาะกิจ
2. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานในความรับผิดชอบของสายงานปลัดบัญชี
3. ให้ข้อพิจารณา และเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดทำ และปรับปรุงอัตราของกองทัพบกในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
การจัด
แผนกสำรวจ  มีหน้าที่
1. เสนอนโยบายและแนวทางการสำรวจวิธีการจัด ปริมาณงานและกำลังพลของหน่วยอัตราเฉพาะกิจของกองทัพบก
2. วางแผนและดำเนินการสำรวจวิธีการจัด ปริมาณงานและกำลังพล รวมทั้งการปฏิบัติงานของหน่วยอัตราเฉพาะกิจของกองทัพบก
3. สำรวจและตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกตามที่ได้รับมอบหมาย
4. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
แผนกจัดหน่วย  มีหน้าที่
1. ให้ข้อพิจารณาการจัดตั้งหน่วยอัตราเฉพาะกิจ และการรวมหน่วยอัตราเฉพาะกิจ
2. จัดทำ รวบรวมมาตรฐานและข้อบังคับที่เกี่ยวกับหน่วยอัตราเฉพาะกิจ
3. ให้ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดและอัตราของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก
4. พิจารณาจำนวนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายรับสถานพยาบาล รายรับสถานศึกษาและเงินอุดหนุน
5. เก็บรักษา ระเบียบ คำสั่ง และหลักการที่เกี่ยวกับอัตราของกองทัพบก
6. จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลหน่วยอัตราเฉพาะกิจ เพื่อสนับสนุนงานการสำรวจวิธีการจัด ปริมาณงาน และกำลังพลของกองทัพบก
7. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
แผนกจัดระบบ  มีหน้าที่
1. กำหนดหลักการ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบงานของกองทัพบกให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการ การจัดระบบงานของกองทัพบก ในความรับผิดชอบของสายงานปลัดบัญชีและที่
    ได้รับมอบหมาย ให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
3. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
งานมอบหมายเพิ่มเติม แผนกจัดระบบ
– ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลสถิติการใช้สาธารณูปโภคของหน่วยใน ทบ. เป็นภาพรวม
– ติดตามและรายงานสถานภาพการใช้สาธารณูปโภคของ ทบ. เพื่อแก้ไขสถานภาพหนี้ค้างชำระ
– ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของหน่วยทหาร เพื่อโอนให้กับรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง