Menu

กองพัฒนาระบบราชการ

กองพัฒนาระบบราชการ

หน้าที่
1. เสนอนโยบาย  วางแผน  อำนวยการ  ประสานงาน  กำกับการ  และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ  และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการของกองทัพบก     
    ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. ประสานงาน  กำกับการ  และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงองค์การตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการของกองทัพบก
3. ประสานงาน  ติดตาม  ประเมินผล  และดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณการพัฒนาระบบราชการของกองทัพบก
4. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
โครงสร้างการจัด
แผนกแผนพัฒนาระบบราชการ
1. เสนอนโยบาย  วางแผน  อำนวยการ  ประสานงาน  กำกับการ  และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการของกองทัพบกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหาร
    กิจการบ้านเมืองที่ดี
2. ประสานงาน  กำกับการ  และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงองค์การ  รวมทั้งการจัดกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้อง
3. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

แผนกยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการ
1. วางแผน  อำนวยการ  ประสานงาน  และกำกับการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบราชการกองทัพบก
2. ประสานงาน  กำกับการ  และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงองค์การตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการของกองทัพบก  รวมทั้งการจัดกิจกรรม
    และโครงการที่เกี่ยวข้อง
3. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

แผนกงบประมาณพัฒนาระบบราชการ
1. ดำเนินการ  รวบรวมความต้องการ  จัดทำ  จัดสรร  และขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านการพัฒนาระบบราชการ
2. ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณกลุ่มงบงานการพัฒนาระบบราชการ
3. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

เอกสารสำหรับหน่วย