Menu

กองบัญชี

กองบัญชี

เอกสารอื่น 
    ขอความร่วมมือในการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลที่ให้ไว้กับธนาคาร
การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม(IPACC IPAM และ SELF) ประจำปีงบประมาณ 2562
   ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมในกรอบ ทบ. กลุ่มประเทศภาคพื้นอินโด – แปซิฟิค (IPACC IPAMS และ SELF) ประจำปีงบประมาณ 2562
เบี้ยหวัดบำนาญ
   พ.ร.ฎ.เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ(ฉบับที่ 16 ) พ.ศ.2562 
   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ.2562 
การศึกษาของบุตร
    พ.ร.ฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562
การรักษาพยาบาล
    อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
    หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง(เพิ่มเติม)
   การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
เงินนอกงบประมาณ
   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ได้รับตามโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศองค์การสหประชาชาติ 
   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้โดยวัตถุประสงค์ 
   ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินรายรับของสถานศึกษา พ.ศ.2562  
   ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินรายรับสถานพยาบาล พ.ศ.2562  
GFMIS
   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขรายการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS
   คู่มือการบันทึกรายการเงินสมทบกองทุนเงินทดเเทนผ่านระบบ GFMIS
KTB & EDC & QR code
  1.สั่งการหลัก
   –  แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(KTB Corporate Online) เพิ่มเติม
   – หลักเกณฑ์ใช้บังคับสำหรับ กห.
   – อนุมัติ ผบ.ทบ. หลักเกณฑ์ฯ หน่วยระดับที่ 2 (ส่วนภูมิภาค) หน่วยระดับที่ 2
   – อนุมัติ ผบ.ทบ. หลักเกณฑ์ฯ (ส่วนกลาง) หน่วยระดับที่ 2 และ 3
   – หลักเกณฑ์ (ใช้บังคับทุกส่วนราชการ)
   – Chart หน่วยระดับ 1
   – Chart หลักเกณฑ์ (ส่วนกลาง)
   – Chart หลักเกณฑ์ หน่วยระดับ 2 (ในส่วนภูมิภาค)
   – หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน
  2.สั่งการที่เกี่ยวข้อง
   – เเนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS
   – ขออนุมัติให้หน่วยเบิกเงินจากคลังในส่วนกลางผ่านระบบ TMB (เพื่อพลาง)
   – หลักเกณฑ์ กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ
   – การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online
   – การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานใน KTB Corporate Online
   – แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ
   – แนวปฏิบัติในการจ่ายเงิน
   – วิธีการเรียกรายงานนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online
   – หลักเกณฑ์การรับเงินเบิกเกินส่งคืนและเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
   – การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งาน KTB Corporate Online เพิ่มเติม
  3.EDC & QR Code
   – หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการนำเงินส่งคลัง
   – หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) EDC
   – การอนุมัติเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรองรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ตาม ว 116
  4.ซ้อมความเข้าใจ
   – ซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
   – ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน (1)
   – ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรองรับการรับ (EDC) ของ สถานพยาบาล ทบ.
  5.ขอทำความตกลง
   – ขอหารือและขอทำความตกลง กค. ผ่าน กง.กห. (1342)
   – ขอทำความตกลง QR Code
   – ขอทำความตกลงกรณี Admin ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
   – ขอทำความตกลงให้สถานพยาบาล ทบ. รับภาระค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต
   – ขอทำความตกลงและขอหารือการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)
การควบคุมภายใน
   เอกสารประกอบประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมภายในของ ทบ. ด้านปลัดบัญชี 
   หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในของ ทบ. (ว 105)
   รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมภายในของ ทบ. ด้านปลัดบัญชี ครั้งที่ 1/62
การตรวจสอบ
   การตรวจสอบงบการเงินและการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561-2562
   ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   หลักเกณฑ์ กค. ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ฯ
การบัญชี
   การส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือน 
   แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
   แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
   คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคารฯ
   ขออนุมัติให้ รพ.ทบ. ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
   ขออนุมัติเผยเเพร่
   เรื่อง ประกาศมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
   ประกาศ กค. เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน
   คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สัญญาเช่า
ระเบียบ – ข้อบังคับ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
   ระเบียบ กค. ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 
   ระเบียบ กค. ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562