Menu

กองบัญชี

กองบัญชี

หน้าที่
      • กำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมงบประมาณ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการเงิน การบัญชี การควบคุมภายในและกรณีความรับผิดทางละเมิดของกองทัพบก
      • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
การจัด
การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่
แผนกควบคุมงบประมาณ มีหน้าที่
1. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. การโอนจัดสรรงบประมาณตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. การกำกับดูแลการควบคุมงบประมาณการส่งคืนงบประมาณ และการรายงานสถานภาพงบประมาณของหน่วยถืองบประมาณ
4. การโอนงบประมาณให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทนกองทัพบก และการโอนกลับเงินงบประมาณเบิกแทนกัน
แผนกวิเคราะห์และประมวลผล  มีหน้าที่
1. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชี
2. การตรวจสอบภายในเงินราชการรวมถึงการควบคุมภายในของ ทบ. ด้านปลัดบัญชี
  
แผนกการเงินการบัญชี  มีหน้าที่
1. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี ของกองทัพบก
2. การอำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินนอกงบประมาณของกองทัพบก เช่น เงินรายรับของสถานพยาบาล เงินรายรับสถานศึกษา
    กิจการสถานนีวิทยุกระจายเสียง ทบ. ให้สอดคล้องกับระเบียบแบบแผนทางราชการ
แผนกบัญชีเงิน  มีหน้าที่
1. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และรวบรวมจัดทำแบบธรรมเนียมการเงินการบัญชี ประจำปีงบประมาณ
แผนกทรัพย์สิน  มีหน้าที่
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์จากต่างประเทศ ด้วยวิธีจัดซื้อตรงและวิธีเอฟเอ็มเอส และที่จัดซื้อกับบริษัทต่างประเทศ
2. กำหนดหลักเกณฑ์ ดำเนินการ กำกับดูแล ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ และข้อหารือ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน เงินผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานตาม
    อำนาจหน้าที่ และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
3. พิจารณาถอนค่าปรับ และเงินรายได้แผ่นดิน
4. ขอทำความตกลงกับ กค. กรณีที่อยู่นอกเหนือระเบียบหรือหลักการ
แผนกความรับผิดทางละเมิด  มีหน้าที่
1. รายงานกรณีทรัพย์สินหรือเงินของทางราชการสูญหาย ขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ทุจริต
2. การพิจารณาผลการสอบข้อเท็จจริงความรับรับผิดทางละเมิดในปัญหาทางด้านการเงิน
3. การร่วมเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามคำสั่งกองทัพบก
4. การนำเรียนขออนุมัติการผ่านชำระค่าเสียหายทางละเมิด และการเบิกจ่ายเงินเกินสิทธิ
5. การควบคุม และรายงานสภาพหนี้สินตามสัญญารับสภาพหนี้ของผู้รับผิดทางละเมิด
6. การติดตามข้าราชการหรือบุคคลในครอบครัวที่เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลไปโดยไม่มีสิทธิใช้ ชดใช้เงินค่ารักษาพยาบาลคืนให้แก่ทางราชการ

เอกสารสำหรับหน่วย

เอกสารอื่น 
  ขอความร่วมมือในการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลที่ให้ไว้กับธนาคาร
หน่วยในการจัดทำบัญชีตาม รบช.55
การกำหนดหน่วยในการจัดทำบัญชีตามระบบบัญชีส่วนราชการ (เพิ่มเติม) และกำหนดหน่วยสนับสนุนการเบิกจ่ายเงิน
การอนุมัติให้ ทภ.1 ดำเนินการในลักษณะเป็นหน่วยถืองบประมาณ และเป็นหน่วยรับการสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินผ่าน กง.ทบ.
การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม(IPACC IPAM และ SELF) ประจำปีงบประมาณ 2562
ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมในกรอบ ทบ. กลุ่มประเทศภาคพื้นอินโด – แปซิฟิค (IPACC IPAMS และ SELF) ประจำปีงบประมาณ 2562
เบี้ยหวัดบำนาญ
พ.ร.ฎ.เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ(ฉบับที่ 16 ) พ.ศ.2562 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ.2562 
การศึกษาของบุตร
 พ.ร.ฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562
การรักษาพยาบาล
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง(เพิ่มเติม)
การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ที่ได้รับจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักฐานการับเงินในการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการ
หลักเกณฑ์ และอัตรา ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด (ฉบับที่ 2)
เงินนอกงบประมาณ
บัญชีเงินฝากคลัง เพื่อรองรับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ได้รับตามโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศองค์การสหประชาชาติ 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้โดยวัตถุประสงค์ 
ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินรายรับของสถานศึกษา พ.ศ.2562  
ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินรายรับสถานพยาบาล พ.ศ.2562  
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนสำรองจ่าย 
ขอให้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากคลังที่ใช้รองรับเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 
เปิดบัญชีเงินฝากคลัง เงินที่ได้มาโดยมีวัตถุประสงค์ 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
วิทยุฯ ซ้อมความเข้าใจเรื่องเงินประกันสัญญา
GFMIS
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขรายการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS
คู่มือการบันทึกรายการเงินสมทบกองทุนเงินทดเเทนผ่านระบบ GFMIS
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS
การปิดบัญชีสินทรัพย์สิ้นปีในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2563
KTB & EDC & QR code
1.สั่งการหลัก
– หลักเกณฑ์ใช้บังคับสำหรับ กห.
– อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ทบ. (ฉบับใหม่)
– แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Payment)
2.สั่งการที่เกี่ยวข้อง
– เเนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS
– หลักเกณฑ์ กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ
– การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online
– การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานใน KTB Corporate Online
– แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ
– วิธีการเรียกรายงานนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online
– การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งาน KTB Corporate Online เพิ่มเติม
3.EDC & QR Code
– การอนุมัติเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรองรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ตาม ว 116
4.ซ้อมความเข้าใจ
– ซ้อมความเข้าใจความสัมพันธ์ของบัญชีเงินฝากธนาคารกับการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานผู้เบิก (หน่วยที่เบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดแล้วแต่กรณี)
– ซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
– ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรองรับการรับ (EDC) ของ สถานพยาบาล ทบ.
– วิทยุฯ เน้นย้ำเรื่องการป้องกันการทุจริต
5.ขอทำความตกลง
– ขอทำความตกลง QR Code
– ขอทำความตกลงกรณี Admin ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
– ขอทำความตกลงให้สถานพยาบาล ทบ. รับภาระค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต
– ขอทำความตกลงและขอหารือการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)
– ขอทำความตกลง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังสำหรับหน่วยงานในสังกัด กห. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
การควบคุมภายใน
การปฏิบัติตามกรอบความคิดในการจัดทำรายงานการควบคุมภายในและการปรับกรอบระยะเวลาสำหรับรายงานการควบคุมภายในด้านปลัดบัญชี
ขออนุมัติแนวทางการติดตามการควบคุมภายในของ ทบ. ด้านปลัดบัญชี
เอกสารประกอบประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมภายในของ ทบ. ด้านปลัดบัญชี 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในของ ทบ. (ว 105)
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมภายในของ ทบ. ด้านปลัดบัญชี ครั้งที่ 1/62
การตรวจสอบ
แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563
หลักเกณฑ์ กค. ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
หลักเกณฑ์ กค. ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ฯ
การบัญชี
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563
หลักเกณฑ์ กค. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชี ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562
ประกาศ กค. เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน
แนวปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานรัฐ
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการแจ้งข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ 
การส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือน 
แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคารฯ
ขออนุมัติให้ รพ.ทบ. ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
ขออนุมัติเผยเเพร่
เรื่อง ประกาศมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
ประกาศ กค. เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สัญญาเช่า
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี
การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System : GAQA)
การตอบข้อหารือการนำส่งเงิน กบข. ค้างบัญชีเป็นรายได้แผ่นดิน
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564
ขออนุมัติแนวทางการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2564 (ด้านปลัดบัญชี)
วิทยุฯ ซ้อมความเข้าใจเรื่องวัสดุคงคลัง 
ระเบียบและหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่าย
การปรับอัตราค่าใช้จ่ายในการส่งทหารกองเกินที่ถูกกำหนดให้เข้ารับราชการทหารกองประจำการ
ขอทำความตกลงเบิกค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมในกรอบ ทบ. กลุ่มประเทศภาคพื้นอินโด – แปซิฟิก(IPACC IPAMS และ SELF) ประจำปีงบประมาณ 2562
ระเบียบ กค. ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)
การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.ฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2561 สำหรับข้าราชการทหาร
สิทธิการเบิกค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ เพื่อชำระราคาบ้านในต่างท้องที่ที่ปฏิบัติงาน
ขอเปิดและปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ซ้อมความเข้าใจการขอปิดและเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ขออนุมัติแก้ไขหลักการปรับเปลี่ยนการใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของ ทบ. และอนุมัติแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
การเบิกจ่าย
การดำเนินการเกี่ยวกับเงินยืมชั่วคราว
ระเบียบ กค. ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 
ข้อเน้นย้ำการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน 
ระเบียบ กค. ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563