Menu

กองบัญชี

กองบัญชี

เอกสารอื่น 
    ขอความร่วมมือในการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลที่ให้ไว้กับธนาคาร
หน่วยในการจัดทำบัญชีตาม รบช.55
   การกำหนดหน่วยในการจัดทำบัญชีตามระบบบัญชีส่วนราชการ (เพิ่มเติม) และกำหนดหน่วยสนับสนุนการเบิกจ่ายเงิน
   การอนุมัติให้ ทภ.1 ดำเนินการในลักษณะเป็นหน่วยถืองบประมาณ และเป็นหน่วยรับการสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินผ่าน กง.ทบ.
การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม(IPACC IPAM และ SELF) ประจำปีงบประมาณ 2562
   ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมในกรอบ ทบ. กลุ่มประเทศภาคพื้นอินโด – แปซิฟิค (IPACC IPAMS และ SELF) ประจำปีงบประมาณ 2562
เบี้ยหวัดบำนาญ
   พ.ร.ฎ.เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ(ฉบับที่ 16 ) พ.ศ.2562 
   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ.2562 
การศึกษาของบุตร
    พ.ร.ฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562
การรักษาพยาบาล
   อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง(เพิ่มเติม)
   การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
   ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
   การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ที่ได้รับจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักฐานการับเงินในการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการ
เงินนอกงบประมาณ
   บัญชีเงินฝากคลัง เพื่อรองรับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ได้รับตามโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศองค์การสหประชาชาติ 
   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้โดยวัตถุประสงค์ 
   ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินรายรับของสถานศึกษา พ.ศ.2562  
   ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินรายรับสถานพยาบาล พ.ศ.2562  
GFMIS
   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขรายการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS
   คู่มือการบันทึกรายการเงินสมทบกองทุนเงินทดเเทนผ่านระบบ GFMIS
   การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS
KTB & EDC & QR code
  1.สั่งการหลัก
   – การมอบอำนาจการออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลระบบ(Company Administrator) และผู้ใช้งานในระบบ(Company User) ของหน่วยงานผู้เบิก (หน่วยที่เบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี )
   –  แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(KTB Corporate Online) เพิ่มเติม
   – หลักเกณฑ์ใช้บังคับสำหรับ กห.
   – อนุมัติ ผบ.ทบ. หลักเกณฑ์ฯ หน่วยระดับที่ 2 (ส่วนภูมิภาค) หน่วยระดับที่ 2
   – อนุมัติ ผบ.ทบ. หลักเกณฑ์ฯ (ส่วนกลาง) หน่วยระดับที่ 2 และ 3
   – หลักเกณฑ์ (ใช้บังคับทุกส่วนราชการ)
   – Chart หน่วยระดับ 1
   – Chart หลักเกณฑ์ (ส่วนกลาง)
   – Chart หลักเกณฑ์ หน่วยระดับ 2 (ในส่วนภูมิภาค)
   – หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน
  2.สั่งการที่เกี่ยวข้อง
   – เเนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS
   – ขออนุมัติให้หน่วยเบิกเงินจากคลังในส่วนกลางผ่านระบบ TMB (เพื่อพลาง)
   – หลักเกณฑ์ กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ
   – การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online
   – การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานใน KTB Corporate Online
   – แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ
   – แนวปฏิบัติในการจ่ายเงิน
   – วิธีการเรียกรายงานนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online
   – หลักเกณฑ์การรับเงินเบิกเกินส่งคืนและเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
   – การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งาน KTB Corporate Online เพิ่มเติม
  3.EDC & QR Code
   – หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการนำเงินส่งคลัง
   – หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) EDC
   – การอนุมัติเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรองรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ตาม ว 116
  4.ซ้อมความเข้าใจ
   – ซ้อมความเข้าใจความสัมพันธ์ของบัญชีเงินฝากธนาคารกับการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานผู้เบิก (หน่วยที่เบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดแล้วแต่กรณี)
   – ซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
   – ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน (1)
   – ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรองรับการรับ (EDC) ของ สถานพยาบาล ทบ.
  5.ขอทำความตกลง
   – ขอหารือและขอทำความตกลง กค. ผ่าน กง.กห. (1342)
   – ขอทำความตกลง QR Code
   – ขอทำความตกลงกรณี Admin ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
   – ขอทำความตกลงให้สถานพยาบาล ทบ. รับภาระค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต
   – ขอทำความตกลงและขอหารือการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)
การควบคุมภายใน
   เอกสารประกอบประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมภายในของ ทบ. ด้านปลัดบัญชี 
   หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในของ ทบ. (ว 105)
   รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมภายในของ ทบ. ด้านปลัดบัญชี ครั้งที่ 1/62
การตรวจสอบ
   แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563
   หลักเกณฑ์ กค. ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
   การตรวจสอบงบการเงินและการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562-2563
   การยืนยันการปฏิบัติงานสอบบัญชี
   การตรวจสอบงบการเงินและการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561-2562
   ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   หลักเกณฑ์ กค. ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ฯ
การบัญชี
   แนวปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานรัฐ
   คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ
   ซ้อมความเข้าใจแนวทางการแจ้งข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ
   การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ 
   การส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือน 
   แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
   แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
   คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคารฯ
   ขออนุมัติให้ รพ.ทบ. ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
   ขออนุมัติเผยเเพร่
   เรื่อง ประกาศมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
   ประกาศ กค. เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน
   คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สัญญาเช่า
   หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี
ระเบียบและหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่าย
   หลักเกณฑ์ และอัตรา ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
   การปรับอัตราค่าใช้จ่ายในการส่งทหารกองเกินที่ถูกกำหนดให้เข้ารับราชการทหารกองประจำการ
   ขอทำความตกลงเบิกค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมในกรอบ ทบ. กลุ่มประเทศภาคพื้นอินโด – แปซิฟิก(IPACC IPAMS และ SELF) ประจำปีงบประมาณ 2562
   ระเบียบ กค. ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
   การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)
การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
  หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.ฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2561 สำหรับข้าราชการทหาร
   สิทธิการเบิกค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ เพื่อชำระราคาบ้านในต่างท้องที่ที่ปฏิบัติงาน
ขอเปิดและปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
   ซ้อมความเข้าใจการขอปิดและเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
การเบิกจ่าย
   ระเบียบ กค. ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 
   ข้อเน้นย้ำการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน