Menu

  ผู้บังคับบัญชา

  พล.ท. วรรนพ นาคประสิทธิ์
  ปลัดบัญชีทหารบก

  ข้อมูลน่าสนใจ

  แจ้งเปลี่ยน
  หมายเลขโทรศัพท์ชั่วคราว

  ข้อมูล ข่าวสาร สปช.ทบ.

  << เลือกเอกสารจากกอง >>

  [กบช.] หลักเกณฑ์ และอัตรา ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ

  หลักเกณฑ์ และอัตรา ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี…

  [กบช.] การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ

  การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่าง…

  [กบช.] การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

  การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ที่ได้รับจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เ…

  :: ทันข่าว ทันเหตุการณ์ ::

  กองทัพบกดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากภัยแล้ง

               ทบ.ยังคงเร่งขุดเจาะบ่อบาดาลต้านแล้ง ล่าสุด รอง ผบ.ทบ.ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา สนับสนุนการขุดเจาะที่ จ.ลพ

  Read More »

  กิจกรรม นขต.สปช.ทบ.

  การจัดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการ ผ่านระบบดิจิทัล ตามมติ ครม.
  Click Here

  การประชุมคณะกรรมการ จสง.ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2564

  การประชุมคณะกรรมการ จสง.ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นการดำเนินการตามกระบวนการงบประมาณ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประม

  Read More »

  การประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ

        สปช.ทบ. จัดผู้แทน จำนวน 2 นาย เป็นผู้แทน ทบ. เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับ

  Read More »