Menu

    ผู้บังคับบัญชา

    พล.ท. นพดล ชั้นประดับ
    ปลัดบัญชีทหารบก

    ข้อมูลน่าสนใจ

    ข้อมูล ข่าวสาร สปช.ทบ.

    << เลือกเอกสารจากกอง >>

    [กบช.] แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา

    แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐก…

    กิจกรรม นขต.สปช.ทบ.

    การประชุมคณะกรรมการสำรวจวิธีการจัด ปริมาณงานและกำลังพลของ ทบ.

    เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแก้ไข อฉก.หมายเลข 3620 รพ.อ.ป.ร. และ อฉก.หมายเลข 6120 รพ.ค่ายสุรนารี เมื่อ 1 เม.ย. 64 โดยมี ปช.ทบ

    Read More »

    การดำเนินการสำรวจวิธีการจัด ปริมาณงานและกำลังพล ของ ทบ.

    พล.ต. กมล กฤษวงศ์ ผอ.สบท.สปช.ทบ./หน.ชุดสำรวจฯ และ คณะฯ เข้าดำเนินการสำรวจวิธีการจัด ปริมาณงานและกำลังพล ศพม. เมื่อ 1 เม.

    Read More »

    การดำเนินการสำรวจวิธีการจัด ปริมาณงานและกำลังพลของ ทบ.

    พล.ต. กมล กฤษวงศ์ ผอ.สบท.สปช.ทบ./หน.ชุดสำรวจฯ และ คณะฯ เข้าดำเนินการสำรวจวิธีการจัด ปริมาณงานและกำลังพล ศฝยว.ทบ. เมื่อ 2

    Read More »